Špecializujeme sa hlavne na liečbu chorôb obehového a tráviaceho ústrojenstva.

Vďaka širokej palete terapeutických procedúr sme schopní vytvoriť pre každého nášho klienta liečebný program takpovediac na mieru. Ročne prejde rukami našich lekárov, fyzioterapeutov, masérov a ďalších zdravotných pracovníkov viac ako 6000 klientov.

INDIKAČNÝ ZOZNAM

Číslo indikácie Indikácia Dĺžka lieč. pobytu
I/1 A

Onkologické choroby do 24 mesiacov od ukončenia komplexnej onkologickej liečby (vrátane chemoterapie, rádioterapie) bez akýchkoľvek známok recidívy ochorenia.

21 dní
Číslo indikácie Indikácia Dĺžka lieč. pobytu
II/1 B Stav po akútnej karditíde do 12 mesiacov od vzniku. 21 dní
II/2 B Chlopňové chyby. 21 dní
II/3 B Ischemická srdcová choroba s anginóznymi záchvatmi a stavy po implantácii kardiostimulátora. 21 dní
II/4 A Stav po akútnom infarkte myokardu alebo  alebo akútnom koronárnom syndróme pre II. fázu rehabilitácie, najneskôr do 12 mesiacov po vzniku. 21 dní
II/5 B Hypertenzívna choroba II. stupňa podľa klasifikácie európskej kardiologickej spoločnosti. Juvenilná hypertenzia. 21 dní
II/6 B Hypertenzívna choroba III. stupňa podľa klasifikácie európskej kardiologickej spoločnosti komplikovaná týmito stavmi: Ischemická choroba srdca, cievne mozgové príhody, obliterácie ciev dolných končatín II. až III. stupňa a vaskulárna nefroskleróza. 21 dní
II/7 B Ochorenie tepien končatín na podklade aterosklerotickom alebo zápalovom v II. štádiu. 21 dní
II/8 B Stav po trombózach a tromboflebitídach s pretrvávajúcimi následkami najskôr 3 mesiace po odoznení povrchovej tromboflebitídy a 6 mesiacov po hlbokej trombóze. Chronické lymfatické edémy. 21 dní
II/9 A Stavy po operáciách srdcových chýb vrodených alebo získaných, stavy po revaskularizačných cievnych rekonštrukciách na srdci vrátane stavov po perkutánnej transluminálnej angioplastike, transplantácie srdca, poúrazové stavy srdca, vhodné pre druhú fázu rehabilitácie, najneskôr do 6 mesiacov po operácii alebo úraze. 21 dní
II/10 B Stavy po operáciách srdcových chýb vrodených alebo získaných a stavy po revaskularizačných cievnych rekonštrukciách na srdci vrátane stavov po perkutánnej transluminálnej angioplastike, transplantáciách srdca, poúrazové stavy srdca od 6 do 12 mesiacov po operácii alebo úraze pri pretrvávajúcich ťažkostiach v prípade neindikovania II/9. 21 dní
II/11 A Stavy po cievnych rekonštrukčných operáciách na cievnom systéme do 12 mesiacov po operácii.

21 dní

II/12 A

Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní kardiovaskulárnych ťažkostí, ktoré limitujú denné aktivity, prípadne orgánové poškodenie srdca alebo ciev do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie.

21 dní

Číslo indikácie Indikácia Dĺžka lieč. pobytu
III/1 B Zdĺhavé funkčné žalúdočné dyspepsie, benígne ochorenia pažeráka 21 dní
III/2 B Vredová choroba žalúdka, dvanástnika a bulbitída v štádiu upokojujúcej sa exacerbácie alebo remisie. 21 dní
III/3 A Stavy po operáciách žalúdka, dvanástnika a pažeráka, stavy po operáciách pečene, pankreasu, transplantácii pečene do 12 mesiacov po operácii. 21 dní
III/4 B Regionálna enterokolitída, Crohnova choroba 21 dní
III/5 A Stavy po resekcii tenkého alebo hrubého čreva do 12 mesiacov po operácii. 21 dní
III/6 B Proktokolitída - stredne ťažká a ťažká forma vrátane pooperačných stavov v remisii, dokázaná rektoskopicky, prípadne kolonoskopicky. 21 dní
III/7 B Chronické ochorenie žlčníka s litiázou alebo bez nej, ak nie je vhodná operácia a poruchy žlčových ciest podložené odborným nálezom. 21 dní
III/8 A Stavy po operácii žlčníka a žlčových ciest do 12 mesiacov po operácii vrátane stavov po extrakcii žlčových kameňov endoskopickou metódou a pretrvávajúcimi dyspeptickými ťažkosťami podloženými odborným nálezom. 21 dní
III/9 B Stavy po akútnej hepatitíde akejkoľvek etiológie s preukázanou poruchou pečeňovej funkcie do 6 mesiacov po prepustení z ústavného liečenia. 21 dní
III/10 B Chronické ochorenie pečene s preukázanou poruchou funkcie pečene, bez známok portálnej hypertenzie – Child I. 21 dní
III/11 A Stavy po akútnej pankreatitíde alebo exacerbácii pankreatitídy do 6 mesiacov po akútnej príhode alebo exacerbácii spojenej s ústavnou liečbou. 21 dní
III/12 B Chronická pankreatitída s preukázanou poruchou funkcie alebo morfologickými zmenami. 21 dní
Číslo indikácie Indikácia Dĺžka lieč. pobytu
IV/1 B Diabetes mellitus - do 6 mesiacov po jeho zistení. Klasifikovaný podľa kritérií Svetovej zdravotníckej organizácie. 21 dní
IV/2 B Diabetes mellitus s komplikáciami (mikro– a makroangiopatie, neuropatie). 21 dní
Číslo indikácie Indikácia Dĺžka lieč. pobytu
V/1 B Chronická bronchitída, sústavne odborne liečená. 21 dní
V/2 A Iná zdĺhavá obštrukčná pľúcna choroba. Bronchiálna astma, sústavne odborne liečená. 21 dní
V/4 A Stavy po operáciách dolných dýchacích ciest a pľúc a po transplantácii pľúc do 12 mesiacov po operácii. 21 dní
V/5 B Hypertrofické zápaly alebo atrofické zmeny horných dýchacích ciest, sústavne odborne liečené. 21 dní
V/6 B Alergické nádchy preukázané alergologickým vyšetrením, sústavne odborne liečené. 21 dní
V/7 A Stavy po operáciách horných dýchacích orgánov do 12 mesiacov po operácii. 21 dní
V/8 A Pľúcne fibrózy, sústavne odborne liečené. 21 dní
V/9 A Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní respiračných ťažkostí. 21 dní
V/10 B Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní respiračných ťažkostí do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie s ťažkým priebehom v nemocnici. 21 dní
Číslo indikácie Indikácia Dĺžka lieč. pobytu
VIII/1 B Netuberkulózne recidivujúce, zdĺhavé zápaly močových ciest 21 dní
VIII/2 B Zdĺhavá pyelonefritída v solárnej obličke, neindikovaná pre operačnú liečbu, cystické ochorenie obličiek, nefrokalcinóza s výnimkou neliečenej hyperparatyreózy. 21 dní
VIII/3 B Obojstranná nefrolitiáza, ktorá nie je indikovaná na operačnú liečbu, cystínová nefrolitiáza. 21 dní
VIII/6 B Prostatitída, prostatovezikulitída, chronická uretritída, sústavne odborne liečené, stavy po prostatektómii. 21 dní
Číslo indikácie Indikácia Dĺžka lieč. pobytu
XII/7 B Chronické ochorenie pečene toxického pôvodu a stavy po vírusovej hepatitíde s pretrvávajúcimi prejavmi poškodenia pečene, ktoré boli uznané ako choroba z povolania, pri pretrvávaní znakov poškodenia pečene. 21 dní