Dobročský prales

Dobročský prales je národná prírodná rezervácia a patrí medzi najstaršie pralesovité rezervácie na Slovensku. Pre širokú laickú verejnosť je to skôr symbol tajomnosti. Je cieľom odborných exkurzií, väčšinou ako súčasť medzinárodných konferencií a sympózií s lesníckou tematikou. Nachádza sa v obvode Odštepného závodu Čierny Balog, v doline Brôtovo, asi 6 km za miestnou časťou obce Dobroč.

Vstup

V časoch, keď bola prírodná rezervácia voľne prístupná, dochádzalo k narušovaniu flóry a fauny, aj to bol jeden z dôvodov diferencovať narastajúci príliv návštevníkov do výmerou malého, ekologicky ľahko zraniteľného územia.

Vstup je povolený výnimkou lesníckym a inak environmentálne orientovaným odborným výpravám, väčšinou s odborným sprevádzaním zamestnancom Odštepného závodu Čierny Balog. Laická verejnosť má možnosť prísť cez lesné komplexy až do ochranného pásma NPR do bezprostrednej blízkosti NPR, kde sú informačné panely. Pre tento druh návštevy je možné ku hranici NPR objednať si sprievodcu.

Sprievodca
o.z. Vydra Čierny Balog,
Hlavná 51, 976 52 Čierny Balog
tel.: +421486191537.


 Poloha a trasa