KB SPA s.r.o., Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, Slovenská republika,  +421 48 43 11 511, 地图和联系方式


各种门诊

FBLR门诊{理疗,浴疗和治疗康复}

医生:MUdr. VAZAN Michal博士

营业时间:
工作日:8点至11点钟

联系方式:00421 48 4311559


心脏病门诊

医生:MUdr. ANTALIK Lubomir博士

营业时间:
星期三:从15点半

咨询和预订:00421 911 630001


协议保险公司:

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.{普通医疗保险公司}
  • Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.{Dovera医疗保险公司}
  • Union zdravotná poisťovňa, a.s.{Union医疗保险公司}

往上