Náš web používá k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním nášho webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie

Rezervácia pobytu online

 Liečebný dom Poľana, Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, Slovakia,  +421 48 43 11 511, Mapa a kontakty

Kúpele roka 2008 & 2009

Indikácie

Indikačný zoznam

Choroby obehového ústrojenstva

Číslo indikácie a úhrada z VZP Indikácia Dĺžka liečebného pobytu (dní)
II/1 B Stav po akútnej karditíde do 12 mesiacov od vzniku. 21
II/2 B Chlopňové chyby. 21
II/3 B Ischemická srdcová choroba s anginóznymi záchvatmi a stavy po implantácii kardiostimulátora. 21
II/4 A Stav po akútnom infarkte myokardu vhodný alebo akútnom koronárnom syndróme pre II. fázu rehabilitácie, najneskôr do 12 mesiacov po vzniku. 21
II/5 B Hypertenzívna choroba II. stupňa podľa klasifikácie európskej kardiologickej spoločnosti. Juvenilná hypertenzia. 21
II/6 B Hypertenzívna choroba III. stupňa podľa klasifikácie európskej kardiologickej spoločnosti komplikovaná týmito stavmi: Ischemická choroba srdca, cievne mozgové príhody, obliterácie ciev dolných končatín II. až III. stupňa a vaskulárna nefroskleróza. 21
II/7 B Ochorenie tepien končatín na podklade aterosklerotickom alebo zápalovom v II. štádiu. 21
II/8 B Stav po trombózach a tromboflebitídach s pretrvávajúcimi následkami najskôr 3 mesiace po odoznení povrchovej tromboflebitídy a 6 mesiacov po hlbokej trombóze. Chronické lymfatické edémy. 21
II/9 A Stavy po operáciách srdcových chýb vrodených alebo získaných, stavy po revaskularizačných cievnych rekonštrukciách na srdci vrátane stavov po perkutánnej transluminálnej angioplastike, transplantácie srdca, poúrazové stavy srdca, vhodné pre druhú fázu rehabilitácie, najneskôr do 6 mesiacov po operácii alebo úraze. 21
II/10 B Stavy po operáciách srdcových chýb vrodených alebo získaných a stavy po revaskularizačných cievnych rekonštrukciách na srdci vrátane stavov po perkutánnej transluminálnej angioplastike, transplantáciách srdca, poúrazové stavy srdca od 6 do 12 mesiacov po operácii alebo úraze pri pretrvávajúcich ťažkostiach v prípade neindikovania II/9. 21
II/11 A Stavy po cievnych rekonštrukčných operáciách na cievnom systéme do 12 mesiacov po operácii. 21

Choroby tráviaceho ústrojenstva

Číslo indikácie a úhrada z VZP Indikácia Dĺžka liečebného pobytu (dní)
III/1 B Zdĺhavé funkčné žalúdočné dyspepsie, benígne ochorenia pažeráka 21 dní
III/2 B Vredová choroba žalúdka, dvanástnika a bulbitída v štádiu upokojujúcej sa exacerbácie alebo remisie. 21 dní
III/3 A Stavy po operáciách žalúdka, dvanástnika a pažeráka, stavy po operáciách pečene, pankreasu, transplantácii pečene do 12 mesiacov po operácii. 21 dní
III/4 B Regionálna enterokolitída, Crohnova choroba 21 dní
III/5 A Stavy po resekcii tenkého alebo hrubého čreva do 12 mesiacov po operácii. 21 dní
III/6 B Proktokolitída - stredne ťažká a ťažká forma vrátane pooperačných stavov v remisii, dokázaná rektoskopicky, prípadne kolonoskopicky. 21 dní
III/7 B Chronické ochorenie žlčníka s litiázou alebo bez nej, ak nie je vhodná operácia a poruchy žlčových ciest podložené odborným nálezom. 21 dní
III/8 A Stavy po operácii žlčníka a žlčových ciest do 12 mesiacov po operácii vrátane stavov po extrakcii žlčových kameňov endoskopickou metódou a pretrvávajúcimi dyspeptickými ťažkosťami podloženými odborným nálezom. 21 dní
III/9 B Stavy po akútnej hepatitíde akejkoľvek etiológie s preukázanou poruchou pečeňovej funkcie do 6 mesiacov po prepustení z ústavného liečenia. 21 dní
III/10 B Chronické ochorenie pečene s preukázanou poruchou funkcie pečene, bez známok portálnej hypertenzie – Child I. 21 dní
III/11 A Stavy po akútnej pankreatitíde alebo exacerbácii pankreatitídy do 6 mesiacov po akútnej príhode alebo exacerbácii spojenej s ústavnou liečbou. 21 dní
III/12 B Chronická pankreatitída s preukázanou poruchou funkcie alebo morfologickými zmenami. 21 dní

Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

Číslo indikácie a úhrada z VZP Indikácia Dĺžka liečebného pobytu (dní)
IV/1 B Diabetes mellitus - do 6 mesiacov po jeho zistení. Klasifikovaný podľa kritérií Svetovej zdravotníckej organizácie. 21
IV/2 B Diabetes mellitus s komplikáciami (mikro– a makroangiopatie, neuropatie). 21
IV/3 B Hyperlipoproteinémia II. až V. typu s komplikáciami. 21

Choroby neurolologického ústrojenstva

Číslo indikácie a úhrada z VZP Indikácie Dĺžka liečebného pobytu (dní)
VI/1 A Chabé obrny (okrem poúrazových) vrátane poinfekčných polyradikuloneuritíd do 12 mesiacov po odoznení akútneho štádia. 28
VI/2 B Chabé obrny (okrem poúrazových) a stavy po poliomyelitíde. 21
VI/5 A Hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po doznení akútneho štádia do 12 mesiacov od vzniku bez výraznejších psychických zmien a s prejavmi obnovujúcej sa funkcie. 28
VI/6 B Hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po odznení akútneho štádia od 12 do 24 mesiacov od vzniku, ak je predpoklad, že kúpeľné liečenie prispeje k obnoveniu a udržaniu pracovnej schopnosti a sebaobsluhy. 21
VI/7 A Stavy po závažných poraneniach a operáciách centrálneho a periférneho nervstva s poruchami hybnosti s prejavmi obnovujúcej sa funkcie, do 12 mesiacov od úrazu alebo operácie. 28
VI/8 A Roztrúsená skleróza a iné demyelinizačné ochorenia v štádiu bez príhody, sústavne odborne liečené, so zachovanou schopnosťou sebaobsluhy. 21

Choroby pohybového ústrojenstva

Číslo indikácie a úhrada z VZP Indikácie Dĺžka liečebného pobytu (dní)
VII/1 B Reumatoidná artritída rtg štádium I. a II., psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby s funkčným postihnutím, sústavne liečené. 21
VII/2 A Reumatoidná artritída rtg štádium III. a IV., psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby s ťažkým funkčným postihnutím, sústavne liečené. 21
VII/5 B Skoliózy idiopatické a inej etiológie so zakrivením 20 stupňov a viac podľa Cobba, doložené popisom rtg snímky, do 25 rokov veku, sústavne liečené v ortopedickej alebo rehabilitačnej ambulancii. 21
VII/6 B Reaktívne a druhotné artritídy (napr. poinfekčné) trvajúce dlhšie ako 6 mesiacov, pri infekčných po sanácii fokusov, sústavne liečené. 21
VII/7 B Koxartróza od II. štádia s funkčným postihnutím, sústavne liečená. 21
VII/8 B Artrózy sprevádzané funkčnou poruchou, sústavne liečené a artropatie pri metabolických poruchách. 21
VII/9 B Vertebrogénny syndróm s prechodnými bolestivými poruchami chrbtice, sústavne liečený. 21
VII/10 A Stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácií s použitím kĺbovej náhrady, ktoré sú sprevádzané oslabením svalovej sily alebo obmedzenou pohyblivosťou kĺbov, prípadne obrnami, najviac do 12 mesiacov od úrazu alebo operácie. 28

Choroby z povolania

Číslo indikácie a úhrada z VZP Indikácie Dĺžka liečebného pobytu (dní)
XII/4 B Ochorenia kostí, kĺbov, svalov, šliach, ciev a nervov končatín spôsobených prácou s vibrujúcimi nástrojmi a zariadením alebo dlhodobým nadmerným jednostranným preťažením. 21
XII/7 B Chronické ochorenie pečene toxického pôvodu a stavy po vírusovej hepatitíde s pretrvávajúcimi prejavmi poškodenia pečene, ktoré boli uznané ako choroba z povolania, pri pretrvávaní znakov poškodenia pečene. 21

Hore