KB SPA s.r.o., Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, Slovenská republika,  +421 48 43 11 511, מפה ופרטי התקשרות


אדם המתלווה אל המטופל

מטופלים עם מוגבלויות פיזיות והזקוקים למלווה שיסייע להם במהלך הטיפול הרפואי רשאים להגיש לחברת הביטוח הרפואי שלהם בקשה למימון חלקי של הוצאות המלווה. הבקשה תיבחן על ידי רופא תוך התייחסות לחלק הרלוונטי בהצעת הטיפול.

אם יאושר מימון חלקי, הוא יכוסה על ידי חברת הביטוח. יתרת הוצאות המלווה יחולו עליו, בעלות של 18.26€ ליום + מס אירוח בסך 1€ ללילה [המשולם למועצה המקומית של ברוסנו].


חזרה לראש הדף